ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(General Data Protection Regulation)

I. A Tájékoztató célja, hatálya
 
1.1  A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a WWW.ULMI-PROTESTANSOK.DE  által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az ULM-KÖRNYÉKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZET (UKMPGY) a továbbiakban Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2  A jelen Tájékoztató a Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3  A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  Infotv.) rendelkezéseit.
1.4  Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan honlapok, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás(ok) vezet(nek). Az ilyen honlapokat üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 
II. Fogalom meghatározások
 
2.1 Adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.2 Adatkezelő : aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban Adatkezelőnek minősül: a UKMPGYD-74074 Heilbronn, Geibelstr. 5, email: ulmiprotestansok@gmail.comtel.: +49-7131-1242154, amely a Honlap üzemeltetője. A jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait Adatkezelő a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A Felhasználó az Adatkezelő vonatkozásában és az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.
2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó : az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.5 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett www.ulmi-protestansok.de internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.
2.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.
2.7 Felhasználó : az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, hírleveleinkre feliratkozik és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
2.8 Tájékoztató : az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 
III. A kezelt személyes adatok köre
 
3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az által használt böngésző fajtáját és verziószámát, a használt operációs rendszert valamint a böngészőben beállított nyelvi preferenciát.
3.2 A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan személyes adatokat kezelhet.
 
IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
 
4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
4.2 A weboldal használ ún. „session cookie”-kat, melyek csak az adott látogatás idejéig (a böngésző bezárásig) tárol a felhasználó számítógépén azonosító adatokat. Ennek célja, hogy az adott látogatás során a felhasználó beállításai és folyamatai szerver oldalon következők legyenek illetve az adminisztrátori funkciók bejelentkezési adatai kezeljék.
4.3 Honlapunk a felhasználók és böngészési szokások elemzéséhez használja a Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
4.4 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az oldalak megnyitásakor automatikusan naplózza.
 
V. Az Adatkezelés célja, jogalapja
 
5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Felhasználóval való kapcsolattartás;
c) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
d) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
e) a Felhasználók jogainak védelme;
5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
VI. Az Adatkezelés elvei, módja
 
6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.3 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
6.5 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
6.6 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
6.7 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésére vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő a HÍRLEVELEK tekintetében a MAILCHIMP (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.
 
VII. Az Adatkezelések időtartama
 
7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 30 napig tárolja. Az adattárolás célja az esetleges biztonsági incidensek kivizsgálása. A tárolt adatok egyéb célra nem kerülnek felhasználásra.
7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
7.3 A levelezőlistá(k)ra való feliratkozás esetén az adatokat addig őrizzük, míg a regisztrálás során megadott címről törlési kérelmet nem kapunk. Ezt a Felhasználó bármikor kérheti az ulmiprotestansok@gmail.com e-mailcímen.
 
VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
 
8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa , hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
 
IX. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
 
9.1 Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
9.2 A Felhasználó elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.
 
X. Jogérvényesítési lehetőségek
10.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők Adatkezelő munkatársai az ulmiprotestansok@gmail.com
e-mail címen.
10.2 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
 
2019 február 14.